ตัวเลขจากเครื่องวัดความดัน

ค่าตัวเลขจากเครื่องวัดความดันฯ มักจะมี 3 ตัว คือ ตัวแรกเป็นค่าความดันฯ ตัวบน (ขณะหัวใจบีบตัว) ตัวรองลงมาเป็นค่าความดันตัวล่าง (ขณะหัวใจคลายตัว) และตัวสุดท้ายเป็นชีพจร หรือค่าอัตราการเต้นของหัวใจ กี่ครั้งต่อนาที

เวลาเขียนบันทึกจะเขียนเป็น “ความดันโลหิตตัวบน (มม.ปรอท) /ความดันโลหิตตัวล่าง (มม.ปรอท) ชีพจร (ครั้งต่อนาที) เช่น 138/78 มม.ปรอท 86/นาที หมายความว่า ความดันฯ ตัวบน 138 มม.ปรอท ความดันฯ ตัวล่าง 78 มม.ปรอท หัวใจเต้น 86 ครั้งต่อนาที

การแปลผลการวัความดันฯ ที่บ้าน (โดยทั่วไป ค่าฯ ที่บ้านจะต่ำกว่าการวัดความดันฯ ในสถานพยาบาลประมาณ 5 มม.ปรอท)

1. ความดันโลหิตตัวบน 100-138 และตัวล่าง 60-84 มม.ปรอท (อยู่ในเกณฑ์ ยังไม่เป็นโรคความดันโลหิตสูง)

2. ความดันโลหิต 135-149 และ/หรือ 85-94 มม.ปรอท (เข้าเกณฑ์โรคความดันโลหิตสูงระดับ 1)

3. ความดันโลหิต สูงกว่า 150 และ/หรือ สูงกว่า 95 มม.ปรอท (เข้าเกณฑ์โรคความดันโลหิตสูงระดับ 2)

4. ความดันโลหิต สูงกว่า 175 และ/หรือ 115 (เข้าเกณฑ์ โรคความดันโลหิตสูง รุนแรง ควรพบแพทย์หรือบุคลกรสาธารณสุขโดยด่วน) 

แพทย์จะเป็นผู้วินิจฉัยว่า เราเป็นโรคความดันโลหิตสูงหรือไม่ 

หรือ อ่านค่าง่าย ๆ โดยอ้างอิงจากข้อมูลขององค์การอนามัยโรค ปี 2003 

อ่านค่าความดัน

ที่มา มูลนิธิหมอชาวบ้าน , www.thaihealth.or.th